Regulamin zwiedzania
REGULAMIN ZWIEDZANIA 

Podziemnego Miasta Osówka w Sierpnicy, ul. Świerkowa 29 d. 

§ 1 Informacje ogólne. 

1. Podziemne Miasto Osówka jest zabytkowym obiektem podziemnym.. 

2. Obiektem zarządza i prowadzi działalność na jego terenie Podziemne Miasto Osówka Spółka z o.o. (zwana dalej Spółką). Siedziba Spółki znajduje się w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 20. Właścicielem Spółki Podziemne Miasto Osówka jest Gmina Głuszyca. Kompleks Osówka stanowi fragment Parku Krajobrazowego Gór Sowich. . 

3. Misją Podziemnego Miasta Osówka Spółka z o.o. jest: zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej, ogólnopolskiej i europejskiej w zakresie kultury, turystyki, ochrony i sprawowania opieki nad  obiektami kultury materialnej i niematerialnej; udostępnianie obiektu mieszkańcom, gościom z  kraju i z zagranicy; upowszechnianie świadomości i wiedzy historycznej; edukowanie dzieci  i  młodzieży; prowadzenie prac mających na celu odkrycie prawdy historycznej i dokumentów związanych  z  powstawaniem obiektu. . 

§ 2 Informacje ogólne dotyczące zwiedzania podziemi Kompleksu Osówka. 

1. Zwiedzanie podziemi możliwe jest po zakupieniu biletu wstępu, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Bilety do podziemi można zakupić w kasach przy podziemiach w godzinach ich otwarcia (ostatnie bilety sprzedajemy dziesięć minut przed ostatnim wejściem). . 

2. W cenie zakupionego biletu na zwiedzanie podziemi zawarte jest zwiedzanie podziemi z  przewodnikiem i  wypożyczenie kasków ochronnych.. 

3. Zwiedzanie Podziemnego Miasta Osówka odbywa się tylko z przewodnikiem i w kaskach ochronnych.. 

4. Zakupiony bilet upoważnia do jednorazowego wstępu do obiektu. Zakupiony bilet powinien zostać wykorzystany w dniu zakupu.. 

5. Do nabycia ulgowych biletów wstępu na trasę historyczną uprawnieni są: dzieci od 5 roku życia i młodzież szkolna; studenci do 26 roku życia; osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie; emeryci i renciści; posiadacze karty dużej rodziny. Zwiedzający może nabyć bilet ulgowy po okazaniu dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi. . 

6. Do nabycia grupowych biletów wstępu na trasę historyczną uprawnione są grupy zorganizowane, co najmniej 25 osobowe. . 

7. Do bezpłatnego wejścia do podziemi uprawnieni są: opiekunowie grup szkolnych - 1 opiekun na 10 uczestników; piloci lub przewodnicy grup zorganizowanych. 

8. Zakupione bilety należy zachować do kontroli w obiekcie. . 

9. Godziny otwarcia Podziemnego Miasta Osówka oraz obowiązujący cennik zwiedzania znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Spółki - www.osowka.pl - oraz przy kasach biletowych. Spółka Podziemne Miasto Osówka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian godzin otwarcia obiektu oraz cen biletów wstępu, o czym poinformuje turystów. . 

10. Dzieci na trasie historycznej od lat 5 do lat 13 i na trasie ekstremalnej od lat 8 do lat 13 mogą zwiedzać podziemia wyłącznie z opiekunem, który bierze na siebie pełną odpowiedzialność za  podopiecznych i sprawuje nad nimi nadzór w trakcie przebywania na terenie obiektu. Opiekunowie odpowiedzialni są za zapobieganie zniszczeniom i za zniszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem dzieci. . 

11. Fotografowanie i filmowanie turystyczne na własny użytek w czasie zwiedzania podziemi jest  dozwolone oraz nieodpłatne. Zabrania się fotografowania i filmowania elementów systemów ochrony, nagrywania przewodników i osób postronnych.. 

12. Fotografowanie i filmowanie dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub  zawodowej albo do celów innych niż niekomercyjne wymaga określenia warunków i zasad oraz  zawarcia umowy ze Spółką Podziemne Miasto Osówka. W celu uzyskania informacji co  do  zawarcia takiej umowy należy skontaktować się biurem Spółki. . 

13. W podziemiach występują przeszkody architektoniczne będące utrudnieniem dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Ze względów bezpieczeństwa  nie ma możliwości zwiedzania podziemi przez osoby poruszające się na wózkach i niepełnosprawne ruchowo.

14. Podczas zwiedzania podziemi należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Spółki. . 

15. Spółka Podziemne Miasto Osówka może odmówić wstępu na obszar zarządzany przez Spółkę oraz przebywania na nim osobom: znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub  innych podobnie działających środków; posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu; zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku zwiedzania. W wymienionych przypadkach zwrot opłaty za bilet nie  będzie uwzględniany.. § 3 Informacje dotyczące zwiedzania podziemi. 

1. Zwiedzanie podziemi odbywa się z przewodnikiem posiadającym aktualne uprawnienia do  oprowadzania po podziemiach wydane przez Spółkę Podziemne Miasto Osówka w Głuszycy.. 

2. Turyści indywidualni mogą zakupić bilet na zwiedzanie z przewodnikiem w j. polskim lub dokupić audio przewodniki w języku obcym. Grupy złożone z turystów indywidualnych oprowadzane są  według harmonogramu podanego na oficjalnej stronie Spółki - www.osowka.pl . W sezonie wysokim godziny wejść mogą ulec zmianie. Ostatnie wejście do podziemi nie może być później niż  na  1 godzinę przed zamknięciem podziemi.. 

3. W przypadku grup zorganizowanych, polskich oraz obcojęzycznych, konieczna jest wcześniejsza awizacja pisemna lub telefoniczna - minimum 7 dni przed terminem zwiedzania, której dokonuje biuro Spółki (tel.: +48 74 84 56 220, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Kasjer ma prawo dołączyć do grupy innych zwiedzających, zarówno turystów indywidualnych jak i grupę zorganizowaną jeżeli są jeszcze wolne miejsca na dane wejście.. 

4. W przypadku grup zorganizowanych ze szkół ponadpodstawowych na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie piętnastu uczniów, a w przypadku grup ze szkół podstawowych i przedszkoli na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie dziesięcioro dzieci. Opiekunowie takich grup ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za szkody wyrządzone poprzez uszkodzenia bądź zniszczenia eksponatów lub innych elementów wyposażenia znajdujących się na  terenie Kompleksu Osówka w Sierpnicy.. 

5. Grupa zorganizowana z przewodnikiem może liczyć do 50 osób. Grupa uformowana z turystów indywidualnych zwiedzających podziemia na trasie historycznej, z przewodnikiem może liczyć do 50 osób a na trasie ekstremalnej do 36 osób, chyba że Spółka Podziemne Miasto Osówka w Głuszycy postanowi inaczej.. 

6. W przypadku organizacji imprez w podziemiach, przeprowadzania remontów w wybranych sztolniach lub zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i awarii mogą ulec zmianie obowiązujące trasy zwiedzania lub wystąpić ograniczenia w ruchu turystycznym. Sytuacja, w której następuje wyłączenie części sztolni lub zmiana trasy zwiedzania, nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.. 

7. Ze względów bezpieczeństwa zwiedzanie podziemi nie jest możliwe przez dzieci do 5 roku życia.  W  podziemiach są niskie korytarze i nie ma możliwości przenoszenia dzieci na rękach i w nosidełkach. . 

8. Organizator zastrzega prawo do odmowy wpuszczenia do podziemi dzieci, których zachowanie budzi wątpliwości z punktu widzenia zapewnienia bezpiecznego i komfortowego zwiedzania tej osobie lub/i innym zwiedzającym.. 

9. Ze względów bezpieczeństwa na trasę ekstremalną możliwe jest wejście dzieci od 8 roku życia. . 

10. Każdy uczestnik akceptuje, że zwiedzanie podziemi ze względu na specyficzne warunki nie jest wskazane dla osób o słabej odporności, w szczególności dla osób z zaburzeniami krążenia lub  obniżoną wydolnością oddechowo-krążeniową, cierpiących na klaustrofobię oraz kobiet w  zaawansowanej ciąży.. 

11. Niedozwolone jest odłączanie się od grupy. Należy poruszać się po trasie wyznaczonej przez  przewodnika i tylko w jego towarzystwie.. 

12. W trakcie zwiedzania podziemi wymagana jest nadzwyczajna ostrożność. Wszelkie naruszenia wyznaczonej marszruty powiązane są ze znacznym prawdopodobieństwem wypadku. Wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje wyjścia poza marszrutę ponosi sprawca tego wykroczenia.. 

13. Ze względu na specyfikę zwiedzania podziemi uczestnicy zobowiązani są do zakładania wygodnego, płaskiego, pełnego obuwia oraz ciepłego ubrania. Uprasza się o nienoszenie butów na obcasach ani  obuwia ograniczającego sprawność ruchową.. § 4 Zakazy. 

1. Zakazuje się na terenie Kompleksu Osówka wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych zwiedzających i wyposażenia. W szczególności zwiedzającym zabrania się: palenia tytoniu oraz e-papierosów; używania otwartego ognia a w przypadku nieuprawnionego użycia systemu przeciwpożarowego albo alarmowego Spółka może obciążyć osoby za to odpowiedzialne kosztami z tego wynikającymi; spożywania posiłków lub napojów w podziemiach; wnoszenia i spożywania alkoholu; wnoszenia i korzystania ze środków narkotycznych i odurzających; wnoszenia broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych przedmiotów; wnoszenia niebezpiecznych dla życia i zdrowia substancji, w szczególności żrących, odurzających, trucizn itp.; wprowadzania zwierząt. postępowania w sposób utrudniający zwiedzanie innym osobom i prowadzenie zajęć, w  szczególności wywoływania nadmiernego hałasu; wprowadzania do wnętrz obiektów oraz na tarasy rowerów, deskorolek, hulajnóg i innych podobnych urządzeń oraz jazdy na nich, z wyjątkiem wózków inwalidzkich; opierania aparatów fotograficznych oraz kamer na ścianach, zabytkach, gablotach oraz innych urządzeniach; fotografowania oraz filmowania elementów systemów ochrony, przewodników i  osób postronnych; poruszania po podziemiach z wózkami dziecięcymi; wstępu do oznakowanych lub w inny sposób wygrodzonych pomieszczeń lub powierzchni, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieupoważnionym - wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje złamania zakazu ponosi sprawca tego wykroczenia; załatwiania w podziemiach potrzeb fizjologicznych i śmiecenia; ponadto zabrania się na terenie całego Kompleksu Osówka prowadzenia działalności handlowej i  reklamowej, chyba że jest ona uregulowana oddzielnymi umowami zawartymi ze Spółką Podziemne Miasto Osówka w Głuszycy.. 

2. Podziemne Miasto Osówka może odmówić wstępu lub usunąć z terenu obiektu wszystkie osoby, co do których obsługa poweźmie wątpliwości co do zdolności do właściwego zachowania, w  szczególności jeżeli zostanie naruszona któraś z zasad z niniejszego paragrafu.. § 5 Zwroty. 

1. Podziemne Miasto Osówka w Głuszycy Spółka z o.o. informuje o braku możliwości zwrotów biletów zakupionych na oznaczony dzień (zgodnie z art. 38, pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta).. 

2. W uzasadnionych przypadkach (prośbę należy przestawić pisemnie), istnieje możliwość zmiany daty wykorzystania biletów, jeżeli zostanie to zgłoszone.. § 6 Bezpieczeństwo. 

1. Pracownicy Podziemnego Miasta Osówka Spółka z o.o. upoważnieni są do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu oraz do egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu.. 

2. Podziemne Miasto Osówka Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy osoby wchodzące na  teren obiektu nie wnoszą przedmiotów zakazanych, o których mowa w § 4 niniejszego regulaminu.. 

3. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających, Podziemne Miasto Osówka Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. Z tego tytułu zwiedzającym przysługuje zwrot kosztu biletów.. 

4. Osoby przebywające na terenie Kompleksu Osówka zobowiązane są do przestrzegania przepisów i  zasad bezpieczeństwa.. 

5. W przypadku ogłoszenia komunikatów o wykrytym zagrożeniu należy podporządkować się  poleceniom pracowników. Ewakuacja będzie prowadzona przez pracowników Spółki. . 

6. Apteczka pierwszej pomocy, instrukcja udzielania pierwszej pomocy i wykaz telefonów alarmowych znajdują się w budynku obsługi ruchu turystycznego Centrum Tajemnic i Przygody przy Kompleksie Osówka w Sierpnicy, ul.  Świerkowa 29d oraz apteczka pierwszej pomocy w pomieszczeniu przewodników przy wejściu do podziemi.. §7 Postanowienia końcowe. 

1. Dokonując płatności za bilet, Kupujący potwierdza, że zapoznał się i akceptuje regulacje dotyczące zwiedzania Podziemnego Miasta Osówka, zasady zwrotu dokonanej opłaty za bilety oraz pozostałe postawienia Regulaminu Zwiedzania Podziemnego Miasta Osówka. Treść Regulaminu jest dostępna przed wejściem do podziemi oraz przed kasą biletową.. 

2. Nieprzestrzeganie przez zwiedzającego niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do usunięcia zwiedzającego z terenu zarządzanego przez Podziemne Miasto Osówka Spółka z o.o. W razie usunięcia zwiedzającego z powodu nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu zwiedzającemu nie  przysługuje zwrot należności za bilet.. 

3. Podziemne Miasto Osówka Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej.. 

4. Poprzez zakup biletu zwiedzający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Podziemne Miasto Osówka Spółka z o.o. wizerunku zarejestrowanego na zdjęciu lub filmie tylko i wyłącznie do celów promocji.. 

5. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki zwiedzania Podziemnego Miasta Osówka w Sierpnicy. Wszelkie inne materiały informacyjne, w  tym  reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jakiejkolwiek podstawy do złożenia reklamacji.. 

6. Wszelkie uwagi i sugestie zwiedzający mogą przesyłać drogą elektroniczną pod adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź pisemnie pod następujący adres: Podziemne Miasto Osówka Spółka z o. o., ul. Grunwaldzka 20, 58-340 Głuszyca.